Algemene Voorwaarden

Artikel I.          Definities:

VFS: VFS is een besloten vennootschap naar burgerlijk recht;

Debiteur: debiteur van de opdrachtgever/schuldenaar.

Diensten: credit management werkzaamheden, incl. Incasso-opdracht en daaraan verbonden diensten van VFS.

Incassowerkzaamheden/Opdracht: alle werkzaamheden met als doel om betaling te verkrijgen van vorderingen, niet zijnde ambtshandelingen;

Geïncasseerde bedragen: die bedragen die na opdrachtverlening aan VFS door- of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan VFS worden voldaan dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde. Ook betaling in natura of andere in de plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt.

Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die Opdracht heeft gegeven aan VFS.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en VFS waarbij VFS zich verplicht tot het leveren van diensten.

Artikel II.        Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, mondeling en schriftelijk die met VFS worden aangegaan.

2.2 VFS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

2.4 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgevers zijn

niet van toepassing.

Artikel III.     Aanbieding/totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van VFS zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door VFS, door de uitvoering van de Overeenkomst door VFS of door ontvangst van een opdrachtbevestiging.

3.3 De Overeenkomst kan tot stand komen door ontvangst van een opdrachtbevesting. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt VFS zich het recht voor haar (personeels-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan VFS verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Indien de Overeenkomst mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet -getekend -retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat VFS op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart.

3.5 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere offertes, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.6 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.7 VFS behoudt zich het recht voor om een Dienst te weigeren.

3.8 Tenzij anders overeengekomen zal VFS Incasso-opdracht uitbesteden aan een strategische partner.

3.9 Door het geven van een Dienst wordt VFS door de Opdrachtgever gemachtigd om alle werkzaamheden en acties te ondernemen die naar het inzicht van VFS het meest efficiënt zijn met betrekking tot een vlotte incassering. Indien hierbij verdere rechtsmaatregelen noodzakelijk worden geacht zal dit te allen tijde in overleg met de Opdrachtgever gebeuren, maar heeft VFS de vrijheid al dan niet tot het nemen van rechtsmaatregelen over te gaan indien dit naar haar mening niet is verantwoord.

3.10 Na het geven van de Incasso-opdracht, kan de Opdrachtgever uitsluitend na overleg met VFS rechtstreeks regelingen dan wel afspraken maken met de Debiteur. Indien geen overleg wordt gepleegd en de gegeven Incasso-opdracht wordt ingetrokken, is VFS gerechtigd de misgelopen incassoprovisie, alsmede alle overige gemaakte kosten in en buiten rechte in rekening te brengen bij de Opdrachtgever alsmede eventueel gemaakte gerechtelijke kosten.

3.11 Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel geldt eveneens indien de Opdrachtgever zonder overleg haar Incasso-opdracht intrekt terwijl VFS haar werkzaamheden nog niet heeft kunnen afronden.

3.12 VFS is gerechtigd tot het vragen van een voorschot aan de Opdrachtgever ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten. VFS is gerechtigd verdere werkzaamheden te staken zolang zij het verzochte voorschot niet heeft ontvangen.

Artikel IV.       Verplichtingen VFS

4.1 Alle werkzaamheden die door VFS worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van VFS, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 VFS bepaalt de wijze waarop de verleende Dienst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3 VFS heeft het recht om de op de Dienst ingezette medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

4.4 VFS zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de aan haar ter beschikking gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt voor Diensten verricht of te verrichten door VFS.

4.5 Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal VFS de onderliggende stukken voor minimaal één jaar bewaren en inzichtelijk houden.

Artikel V.         Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Het vorderingsrecht van de in behandeling gegeven Incasso-opdracht moet door de Opdrachtgever kunnen worden bewezen.

5.2 VFS kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Overeenkomst en Dienst is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien VFS echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.3 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Dienst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met VFS overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van VFS om de Dienst correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op VFS, met uitzondering van hetgeen in artikel 3.8 is vermeld.

5.4 De Opdrachtgever is verplicht van alle betalingen inzake de Incasso-opdracht die door haar wordt ontvangen, onmiddellijk mondeling en schriftelijk melding te maken aan VFS. Bij niet tijdige melding van een ontvangen betaling, komen de eventueel nodeloos gemaakte kosten en verschotten voor rekening van de Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever verplicht zich voor een goede en spoedige verlening van de Dienst alle benodigde informatie spoedig na een verzoek door VFS aan VFS te overhandigen.

Artikel VI.       GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel haar daartoe verplicht, is VFS verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is VFS niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval VFS voor haarzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.3 VFS en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.4 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, is VFS gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van VFS en slechts ter indicatie van de ervaring van VFS.

Artikel VII.    HONORARIUM

7.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Dienst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is VFS gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Het honorarium van VFS is inclusief reiskosten van en naar de standplaats, maar exclusief overige onkosten van VFS en exclusief declaraties van door VFS ingeschakelde derden.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel VIII.  Betaling

8.1 Voldoening van al hetgeen aan VFS verschuldigd is, dient te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum.

8.2 VFS is gerechtigd om een aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare vordering op diezelfde Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, zijn eventuele volgende declaraties of vorderingen zonder ingebrekestelling ineens en integraal opeisbaar en mitsdien voor verrekening vatbaar.

8.3 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de gezonden declaraties te

voldoen, verbeurt de opdrachtgever een contractuele boete ten bedrage van 15% van de

openstaande declaratie, onverminderd de verschuldigde rente als in lid 3 van dit artikel genoemd. VFS is alsdan gerechtigd tot het (doen) nemen van incassomaatregelen.

8.4 Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en VFS overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.

8.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde tarieven voor de levering van Diensten niet binnen een door VFS gestelde termijn betaalt, is VFS zonder nadere waarschuwing bevoegd al haar Diensten op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. VFS is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse- en einddeclaraties en is de betaaltermijn een fatale termijn.

8.6 VFS is te alle tijden gerechtigd om alvorens tot levering van zaken of Diensten over te gaan of deze voort te zetten zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.

8.7 Klachten over facturen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij VFS.

8.8 VFS is gerechtigd om door een Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door hen in opdracht van dezelfde Opdrachtgever geïnde gelden.

8.9 VFS is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde Opdrachtgever geïnde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot van geleverde diensten tegen een in de Overeenkomst overeengekomen tarief.

8.10 VFS verplicht zich naar de Opdrachtgever toe ontvangen gelden tijdig af te dragen onder aftrek van incassoprovisie.

8.11 Alle betalingen op vorderingen welke VFS voor Opdrachtgever heeft ontvangen op een rekening anders dan die van de daartoe aangewezen derdenrekening zullen onverwijld worden doorgestort naar de rekening van genoemde stichting.

8.12 VFS brengt de geïncasseerde bedragen die door haar dan wel door de Opdrachtgever zijn ontvangen eerst in mindering op de kosten vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.

8.13 Als betaling, na het verstrekken van de Incasso-opdracht, wordt aangemerkt:

  1. Alle geïncasseerde bedragen;
  2. Betalingen door of namens de Debiteur al dan niet rechtstreeks aan de Opdrachtgever verricht;
  3. Retour ontvangen goederen, voor welke de waarde wordt vastgesteld op basis van de oorspronkelijke factuurprijs;
  4. Creditering door de Opdrachtgever.

Artikel IX.       INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 VFS behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Dienst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

9.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van VFS, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van VFS toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

9.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Dienst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel X.         Ontbinding

10.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

10.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel kan VFS de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien sprake is van toepasselijkheid van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. VFS zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel XI.       Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van VFS is jegens Opdrachtgever en derden beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door haar in verband met de Overeenkomst in rekening gebracht bedrag.

11.2 De aansprakelijkheid van VFS jegens een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat krachtens de door VFS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van VFS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
  • De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, indien en voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  • De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

11.4 Aansprakelijkheid door VFS voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.5 VFS is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van derden die zij voor die uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.6 VFS is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van aangekochte en gebruikte software die zij voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft gebruikt.

11.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk gemotiveerd bij VFS zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

11.8 Opdrachtgever is gehouden om VFS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden. Opdrachtgever is gehouden aan VFS de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

11.9 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens VFS verjaart door verloop van een jaar nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

11.10 In afwijking van lid 9 van dit artikel verjaren alle vorderingen van Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door verloop van twee jaren nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

11.11 De Opdrachtgever blijft zelf aansprakelijk voor alle mogelijke rechtsgevolgen van het aan VFS verstrekken van valse, onjuiste of incomplete (schriftelijk, mondeling en/of elektronische) informatie en het niet tijdig aanleveren daarvan.

Artikel XII.    Overmacht

12.1 Geen van de partijen is gebonden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkomng van door VFS ingeschakelde derden.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn alsdan gehouden tot ongedaan making van reeds geleverde prestaties.

Artikel XIII.  INTERNETGEBRUIK

13.1 Tijdens de uitvoering van de Dienst zullen Opdrachtgever en VFS op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel VFS als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals -maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus.

13.2 Opdrachtgever en VFS stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als VFS al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel XIV.   Conversie

14.1 Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dat geval zullen Opdrachtgever en VFS in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van onderhavige bedoelde bepaling(en).

Artikel XV.      Geschillen, forumkeuze

15.1 Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.